МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово

Свободните длъжности на лекари-специализанти по Наредба № 1 от 22.01.2015 г.

Свободните длъжности на лекари-специализанти по Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, издадена от Министерството на здравеопазването обн. ДВ. бр.7 от 27 Януари 2015г. в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД за 2019г. са:

- Анестезиология и интензивно лечение - 2 места;
- Нефрология - 1 място;
- Образна диагностика - 1 място;
- клинична лаборатория - 1 място.

Зачислените за специализация лекари подписват договор с лечебното заведение.

За контакти: 0887 77 48 48 - Дешка Недева, Експерт подбор на кадри.


12.02.2019г., гр. Габрово