МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово
Отделение по хирургия
Отделение по анестезия и интензивно лечение
Отделение по ортопедия и травматология
Отделение по акушерство и гинекология
Отделение по урология
Ушно-носно-гърлени болести
Отделение по очни болести
Кардиологично отделение
Вътрешно отделение
Отделение по медицинска онкология
Отделение по нефрология
Отделение по нервни болести
Педиатрично отделение
Неонатологично отделение
Отделение по кожни и венерични болести
Инфекциозно отделение
Спешно отделение
Отделение физикална и рехабилитационна медицина
Отделение по образна диагностика
Клинична лаборатория
Микробиологична лаборатория
Отделение трансфузионна хематология
Отделение по нуклеарна медицина
Отделение по клинична патология
Отделение по съдебна медицина
Трудово-експертна лекарска комисия
Болнична аптека
Административно-стопански блок

Административно-стопански блок

Счетоводство
Направление ТРЗ
Направление „Човешки ресурси”
Отдел "Обществени поръчки"
НИСО
Информационен център
Библиотека
Болнична прехрана
Автотранспорт
Материално обезпечаване и поддръжка:
  • Домакинство
  • Парова централа
  • Поддръжка и енергомеханична група
  • Кислородна станция
Преглед на снимка в оригинални размери Преглед на снимка в оригинални размери
Преглед на снимка в оригинални размери