МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово
Конкурс за длъжности "Началник отделение"
Свободни работни места
Търг за продажба на недвижима собственост
Открит здравно консултативен център за майчино и детско здраве
Конкурс за длъжността главна медицинска сестра
Конкурс за длъжности: "Главна медицинска сестра"
Конкурс за длъжност "Началник отделение"
Конкурс за длъжности: "Началник отделения"
Конкурс за длъжности: "Старши медицински специалист"
Обява за набиране на оферти за отдаване под наем на обекти при МБАЛ "Д-р Тота Венкова"
Kонкурс за длъжности: старша мед. сестра; старша акушерка и старши мед. лаборант
Конкурс за длъжността началник отделение на Отделение по акушерство и гинекология при МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД Габрово
Преместване на ТЕЛК
Конкурс за длъжността главна медицинска сестра на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД Габрово
Прегледи от белгийски уролог

Kонкурс за длъжности: старша мед. сестра; старша акушерка и старши мед. лаборант

МБАЛ “Д-р Тота Венкова” АД Габрово

на основание чл. 90 от Кодекса на труда и Заповед № 970/21.12.2013г. на Изпълнителния директор на болницата обявява конкурс за длъжностите:
- старша медицинска сестра Отделение анестезиология и интензивно лечение;
- старша медицинска сестра Отделение по очни болести;
- старша медицинска сестра Отделение по урология;
- старша медицинска сестра Спешно отделение;
- старша акушерка Отделение по акушерство и гинекология;
- старши медицински лаборант Отделение по съдебна медицина;
- старши медицински лаборант Микробиологична лаборатория

І. Изисквания към кандидатите:
1. Кандидатите да притежават образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър, специалност “Управление на здравни грижи”;
2. Трудов стаж като медицински специалист – минимум 3 /три/ години.
3. Курсове и сертификати за допълнителна професионална квалификация

ІІ. Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът ще се проведе на два етапа:
1. Проверка на документи за съответствие с обявените изисквания;
2. Провеждане на тест по медицински стандарт „Превенция и контрол на вътреболничните инфекции” и профил на отделението. Оценка и събеседване по проект на тема: “Управление на здравните грижи – основни насоки за подобряване на качеството в медицинската дейност и грижи за пациентите”.

ІІІ. Необходими документи
- заявление за участие;
- професионална автобиография;
- ксерокопие на диплома за завършена образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър, специалност “Управление на здравни грижи”;
- курсове и сертификати за повишаване на квалификацията;
- препис извлечение от трудовата книжка;
- свидетелство за съдимост;
- медицинско удостоверение за психично и соматично здраве;
- проект – 3 /три/ екземпляра.

ІV. Критерии за оценка на кандидатите:
1. критерий „тест по медицински стандарт „Превенция и контрол на вътреболничните инфекции” и профил на отделението”;
2. критерий “оценка на проект”
3. критерий “събеседване по проект”;
4. критерий “курсове и сертификати за повишаване на квалификацията”.
Оценяването да се извършва по шестобалната система. Максимален брой точки от четирите критерия - 24 точки.

Материалите свързани с подготовката за участие в конкурса да бъдат предоставени на кандидатите в служба Личен състав.
Типовите длъжностни характеристики за конкурсните длъжности да са на разположение в служба Личен състав за запознаване на кандидатите.
Документите се подават в запечатан плик, надписан за коя длъжност се кандидатства.
Проектът /3 екземпляра/ се представя в отделен запечатан плик, поставен в основния.
Документите се подават в служба Личен състав в срок до 16,30 часа 30 (тридесет) календарни дни от публикуването на обявата.