МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово
Конкурс за длъжности "Началник отделение"
Свободни работни места
Търг за продажба на недвижима собственост
Открит здравно консултативен център за майчино и детско здраве
Конкурс за длъжността главна медицинска сестра
Конкурс за длъжности: "Главна медицинска сестра"
Конкурс за длъжност "Началник отделение"
Конкурс за длъжности: "Началник отделения"
Конкурс за длъжности: "Старши медицински специалист"
Обява за набиране на оферти за отдаване под наем на обекти при МБАЛ "Д-р Тота Венкова"
Kонкурс за длъжности: старша мед. сестра; старша акушерка и старши мед. лаборант
Конкурс за длъжността началник отделение на Отделение по акушерство и гинекология при МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД Габрово
Преместване на ТЕЛК
Конкурс за длъжността главна медицинска сестра на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД Габрово
Прегледи от белгийски уролог

Конкурс за длъжност "Началник отделение"

На основание чл. 90 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 68, ал.7 от Закона за лечебните заведения и Заповед № РД-06-48/17.01.2018г. на Изпълнителния директор на болницата обявява конкурс за длъжността началник отделение на Отделение по медицинска онкология при МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД Габрово при следните условия:

І. Изисквания към кандидатите:
1. Висше медицинско образование и призната специалност по профила на отделението;
2. Да отговарят на изискванията на профилния стандарт на отделението;
3. Сертификати за допълнителна професионална специализация и квалификация.

ІІ. Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът ще се проведе на два етапа:
1. Проверка на документи за съответствие с обявените изисквания;
2. Провеждане на тест за познаване на медицинския стандарт по профила на отделението. Събеседване по програма на тема: „Перспективи за развитие на отделението за срок от 3 /три/ години. Планиране, контрол и управление на медицинските дейности и икономическата ефективност на отделението.”

ІІІ. Необходими документи
- заявление за участие;
- професионална автобиография;
- копие от диплома за висше медицинско образование;
- копие от диплома за придобита специалност по профила на отделението – Медицинска онкология;
- сертификати за допълнителна медицинска квалификация;
- препис извлечение от трудовата книжка;
- свидетелство за съдимост;
- медицинско удостоверение за психично и соматично здраве;
- декларация, че при спечелване на конкурса и постъпване на работа за кандидата е да не упражнява медицинска дейност по същата специалност в друго лечебно заведение за болнична помощ на територията на област Габрово;
- Програма на тема: „Перспективи за развитие на отделението за срок от 3 /три/ години. Планиране, контрол и управление на медицинските дейности и икономическата ефективност на отделението.” – 3 /три/ екземпляра.

ІV. Критерии за оценка на кандидатите:
1. Критерий „ тест за познаване на медицинския стандарт по профила на отделението”
2. Критерий „оценка на програма”.
3. Критерий „събеседване по програма”.
4. Критерий „курсове и сертификати за повишаване на медицинската квалификация”.

Оценяване да се извърши по шестобалната система, като събеседването се провежда с кандидатите, получили оценка на програмата не по-малка от 4,50 /четири и петдесет/.

Материалите свързани с подготовката за участие в конкурса да бъдат предоставени на кандидатите в служба Личен състав.
Типовата длъжностна характеристика за конкурсната длъжност да е на разположение в служба Личен състав за запознаване на кандидатите.
Документите се подават в запечатан плик, надписан за длъжността, за която се кандидатства.
Програмата /3 екземпляра/ се представя в отделен запечатан плик, поставен в основния.
Документите се приемат от експерт подбор на персонала, в срок до 16,30 часа 30 (тридесет) календарни дни от публикуването на обявата. Обявата е публикувана във вестник „100 Вести” на 19.01.2018г.
Тел. за връзка – 800 243, вътр. 212