МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово
Конкурс за длъжности "Началник отделение"
Свободни работни места
Търг за продажба на недвижима собственост
Открит здравно консултативен център за майчино и детско здраве
Конкурс за длъжността главна медицинска сестра
Конкурс за длъжности: "Главна медицинска сестра"
Конкурс за длъжност "Началник отделение"
Конкурс за длъжности: "Началник отделения"
Конкурс за длъжности: "Старши медицински специалист"
Обява за набиране на оферти за отдаване под наем на обекти при МБАЛ "Д-р Тота Венкова"
Kонкурс за длъжности: старша мед. сестра; старша акушерка и старши мед. лаборант
Конкурс за длъжността началник отделение на Отделение по акушерство и гинекология при МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД Габрово
Преместване на ТЕЛК
Конкурс за длъжността главна медицинска сестра на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД Габрово
Прегледи от белгийски уролог

Конкурс за длъжности: "Главна медицинска сестра"

МБАЛ “Д-р Тота Венкова” АД Габрово

На основание чл. 90 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 68, ал.7 от Закона за лечебните заведения и Заповед № 430/04.06.2015г. на Изпълнителния директор на болницата обявява конкурс за длъжността главна медицинска сестра при МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД - Габрово при следните условия:

І. Изисквания към кандидатите:
1. Висше образование, образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър по специалността „Управление на здравните грижи”;
2. Трудов стаж като медицинска сестра не по-малко от 5 /пет/ години;
3. Опит в областта на управлението на здравните грижи не по-малко от 5 /пет/ години;
4. Умения за работа в екип, комуникативни умения;
5. Умения за работа с компютър.

ІІ. Конкурсът ще се проведе на два етапа:
1. Проверка на документи за съответствие с обявените изисквания;
2. Събеседване по програма на тема: “Управление на медицинските грижи и човешките ресурси на лечебното заведение за срок от 3 /три/ години. Управление и контрол на работата на лечебното заведение по превенция на вътреболничните инфекции”.

ІІІ. Необходими документи
- заявление за участие;
- професионална автобиография;
- ксерокопие на документите за завършено висше образование, образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър по специалността „Управление на здравните грижи”;
- курсове и сертификати за повишаване на квалификацията;
- препис извлечение от трудовата книжка;
- свидетелство за съдимост;
- медицинско удостоверение за психично и соматично здраве;
- Програма на тема “Управление на медицинските грижи и човешките ресурси на лечебното заведение за срок от 3 /три/ години. Управление и контрол на работата на лечебното заведение по превенция на вътреболничните инфекции” – 3 /три/ екземпляра.

ІV. Критерии за оценка на кандидатите:
1. критерий “оценка на програма”
2. критерий “събеседване по програма”;
3. критерий “курсове и сертификати за повишаване на квалификацията”.

Оценяването да се извършва по шестобалната система. Максимален брой точки от четирите критерия - 24.

Експерт подбор на персонала да подготви и изпрати за публикация във вестник „100 ВЕСТИ” Габрово обявата за конкурса, в съответствие с изискванията на чл.91, ал. 2 от КТ.
Типовата длъжностна характеристика за конкурсната длъжност да е на разположение при експерт подбор на персонала за запознаване на кандидатите.
Документите се подават в запечатан плик, надписан за длъжността, за която се кандидатства.
Проектът /3 екземпляра/ се представя в отделен запечатан плик, поставен в основния.
Документите се приемат от експерт подбор на персонала в срок до 16,30 часа 45 /четиридесет и пет/ календарни дни от публикуването на обявата.
Тел. за връзка – 800 243, вътр. 212