МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово
Конкурс за длъжности "Началник отделение"
Свободни работни места
Търг за продажба на недвижима собственост
Открит здравно консултативен център за майчино и детско здраве
Конкурс за длъжността главна медицинска сестра
Конкурс за длъжности: "Главна медицинска сестра"
Конкурс за длъжност "Началник отделение"
Конкурс за длъжности: "Началник отделения"
Конкурс за длъжности: "Старши медицински специалист"
Обява за набиране на оферти за отдаване под наем на обекти при МБАЛ "Д-р Тота Венкова"
Kонкурс за длъжности: старша мед. сестра; старша акушерка и старши мед. лаборант
Конкурс за длъжността началник отделение на Отделение по акушерство и гинекология при МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД Габрово
Преместване на ТЕЛК
Конкурс за длъжността главна медицинска сестра на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД Габрово
Прегледи от белгийски уролог

Конкурс за длъжността началник отделение на Отделение по акушерство и гинекология при МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД Габрово

На основание чл. 90 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 68, ал.7 от Закона за лечебните заведения и Заповед № 822/01.11.2013г. на Изпълнителния директор на болницата обявява конкурс за длъжността началник отделение на Отделение по акушерство и гинекология при МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД Габрово.

І. Изисквания към кандидатите:
1. Висше медицинско образование и призната специалност по профила на отделението – Акушерство и гинекология;
2. Сертификати за допълнителна професионална специализация и квалификация.

ІІ. Необходими документи
- заявление за участие;
- професионална автобиография;
- копие от диплома за висше медицинско образование;
- копие от диплома за придобита специалност по профила на отделението – Акушерство и гинекология;
- сертификати за допълнителна медицинска квалификация;
- препис извлечение от трудовата книжка;
- свидетелство за съдимост;
- медицинско удостоверение за психично и соматично здраве;
- декларация, че при спечелване на конкурса и постъпване на работа за кандидата е да не упражнява медицинска дейност по същата специалност в друго лечебно заведение за болнична помощ на територията на област Габрово;
- Програма на тема „Организация на дейностите и структурата на отделението по акушерство и гинекология. Управление на човешките ресурси. Медицинска и икономическа ефективност на дейността на отделението по акушерство и гинекология.” – 3 /три/ екземпляра

ІІІ. Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът ще се проведе на два етапа:
1. Проверка на документи за съответствие с обявените изисквания;
2. Провеждане на тест за познаване на медицинския стандарт „Акушерство и гинекология”. Събеседване по програма на тема: „Организация на дейностите и структурата на отделението по акушерство и гинекология. Управление на човешките ресурси. Медицинска и икономическа ефективност на дейността на отделението по акушерство и гинекология.”

ІV. Критерии за оценка на кандидатите:
1. Критерий „тест за познаване на медицинския стандарт по профила на отделението по акушерство и гинекология”.
2. Критерий „оценка на предоставената програма”.
3. Критерий „събеседване”.
4. Критерий „курсове и сертификати за повишаване на медицинската квалификация”.
Оценяване да се извърши по шестобалната система, като събеседването се провежда с кандидатите, получили оценка на програмата не по-малка от 4,50 /четири и петдесет/.

Материалите свързани с подготовката за участие в конкурса да бъдат предоставени на кандидатите в служба Личен състав.
Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност да е на разположение в служба Личен състав за запознаване на кандидатите.
Документите се подават в запечатан плик, надписан за коя длъжност се кандидатства.
Програмата /3 екземпляра/ се представя в отделен запечатан плик, поставен в основния.
Документите се приемат от експерт подбор на персонала, в срок до 16,30 часа 45 /четиридесет и пет/ календарни дни от публикуването на обявата.
Тел. за връзка – 800 243, вътр. 212