МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово
Конкурс за длъжности "Началник отделение"
Свободни работни места
Търг за продажба на недвижима собственост
Открит здравно консултативен център за майчино и детско здраве
Конкурс за длъжността главна медицинска сестра
Конкурс за длъжности: "Главна медицинска сестра"
Конкурс за длъжност "Началник отделение"
Конкурс за длъжности: "Началник отделения"
Конкурс за длъжности: "Старши медицински специалист"
Обява за набиране на оферти за отдаване под наем на обекти при МБАЛ "Д-р Тота Венкова"
Kонкурс за длъжности: старша мед. сестра; старша акушерка и старши мед. лаборант
Конкурс за длъжността началник отделение на Отделение по акушерство и гинекология при МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД Габрово
Преместване на ТЕЛК
Конкурс за длъжността главна медицинска сестра на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД Габрово
Прегледи от белгийски уролог

Обява за набиране на оферти за отдаване под наем на обекти при МБАЛ "Д-р Тота Венкова"

14 май 2014 г
МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово,
Обява за набиране на оферти за отдаване под наем на следните обекти:

• Площ за поставяне на автомат за кафе и топли напитки с търговска площ 1 кв.м на етажната площадка на неврологично отделение, при начална наемна цена в размер на 100.00лв. без включен ДДС месечно, за срок от три години;

• Площ за поставяне на автомат за кафе и топли напитки с търговска площ 1 кв.м на трето вътрешно отделение, при начална наемна цена в размер на 100.00лв. без включен ДДС месечно за срок от три години;


• Площ за поставяне на автомат за кафе и топли напитки с търговска площ 1 кв.м на хирургично отделение, при начална наемна цена в размер на 100.00лв. без включен ДДС месечно за срок от три години;

• Площ за за поставяне на автомат за кафе и топли напитки с търговска площ 1 кв.м на етажа на администрация, при начална наемна цена в размер на 100.00лв. без включен ДДС месечно за срок от три години;


• Площ за за поставяне на автомат за кафе и топли напитки с търговска площ 1 кв.м на етажната площадка на партерния етаж на бившата консултативна поликлиника, при начална наемна цена в размер на 100.00лв. без включен ДДС месечно за срок от три години;

• Помещение за продажба на кафе, закуски, хранителни продукти в първоначален и преработен вид , санитарна козметика и вестници до бариерата при централния вход на болницата, при начална наемна цена в размер на 600.00 лв. с включен ДДС месечно за срок от три години.


Тръжната документация се закупува от касата на дружеството до 29.05.2014г. срещу плащане в брой на цена в размер на 1.20 лева с ДДС.
Оглед на площите помещението всеки работен ден от 9.00ч. до 14.00ч. до 29.05.2014г.

Кандидатите подават оферти в деловодството на дружеството в срок до 16.00 часа на 29.05.2014г.
Офертите трябва да бъде подадена в непрозрачен плик с отбелязан телефон за контакти, както и площта или помещението, за което подава предложение.Този плик трябва да съдържа:
• Непрозрачен плик № 1 :
1.Заявление /по образец в тръжната документация/;
2. Документ за закупена тръжна документация;
3.Удостоверение за актуалното състояние по регистрацията на търговеца или декларация свободен текст съдържаща лични данни- трите имена, ЕГН, адрес ако кандидата е физическо лице;
4. Документ за внесен депозит за участие в търга;
5. Пълномощно в случай, че офертата се подава от упълномощено лице.

• Непрозрачен плик № 2 „Ценова оферта”

При липса на някой от посочените документи, кандидата се отстранява от участие в процедурата.